Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Zverejňovanie podaných oznámení

v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

 
Novelou ústavného zákona sa zavádza povinnosť 
  • zverejniť podané oznámenie aj pre komisiu obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené;
  • zverejniť tlačivo oznámenia na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené;
  • komisia mestského zastupiteľstva bude zverejňovať podané oznámenie len počas výkonu verejnej funkcie verejného funkcionára.
 
Zverejňovanie oznámení
  • osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva
  • zverejňovanie sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti
  • nezverejňujú sa také údaje o majetkových pomeroch, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní alebo identifikáciu ďalších strán podľa čl. 7 ods. 4 písm. c) až f), t.j. užívanie hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve inej osoby.