Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Školstvo a mládež   /   Školský úrad   /   Metodická návšteva - Olomouc

Metodická návšteva - Olomouc

Mikulášski riaditelia základných, materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času vycestovali na pracovnú metodickú návštevu do Olomouca
V dňoch 20. – 21. februára 2017 absolvovali mikulášski riaditelia a zástupcovia základných, materských škôl, ZUŠ a CVČ zahraničnú pracovnú cestu do ČR.
Pod vedením vedúceho odboru školstva doc. Mgr. Jána Hučíka PhD. a prednostky MÚ v Liptovskom Mikuláši Ing. Marty Gutraiovej sme začali náš metodický deň návštevou Univerzity Palackého v Olomouci. Na akademickej pôde nás prijala prodekanka Univerzity Palackého prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. a doc. Jiří Langer PhD., odborník na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Českej republike. Živo sa diskutovalo o problematike asistentov učiteľa a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením ako aj o inkluzívnom vzdelávaní osôb s postihnutím, či osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Počas dvojdňovej návštevy sme mali možnosť navštíviť a oboznámiť sa s činnosťou DDM (CVČ) a ZUŠ. Nezabudlo sa ani na kultúru. Prvý deň sme zavŕšili návštevou divadelného predstavenia v Moravskom divadle.
Druhý metodický deň sme využili najmä na návštevy základných a materských škôl. Navštívili sme ZŠ s MŠ na Nedvědovej ulici (mestská sídlisková škola) a ZŠ s MŠ v obci Vrábky. Tu sme mali možnosť diskutovať so starostom obce, s vedením škôl aj s pedagógmi o vzdelávacích systémoch v ČR a SR, vymieňať si vzájomne pedagogické skúsenosti. A priznám sa, trocha sme kolegom v ČR aj závideli, predsa len sú o nejaký ten krôčik pred nami. A preto sme kolegov z Čiech pozvali na Slovensko aby sme sa mohli revanžovať a aby sme mohli nadviazať konkrétnejšie kontakty medzi jednotlivými školami.
Metodická návšteva bola pre nás všetkých zúčastnených veľmi podnetná a inšpirujúca. Stretli sme nadšených, tvorivých a zanietených pedagógov, ktorí sa ochotne delili so svojimi pedagogickými skúsenosťami. A samozrejme nechýbala ani ich patričná moravská pohostinnosť.
Mnohé dobré myšlienky a nápady, ktoré sme si od českých kolegov doviezli využijeme v našej ďalšej pedagogickej praxi.
Za vydarené metodické podujatie patrí poďakovanie vedúcemu odboru školstva v Liptovskom Mikuláši, ktorý využil svoje dlhoročné kontakty v ČR a toto podujatie inicioval a naplánoval. A my riaditelia veríme, že nebolo posledné.
 
Mgr. Alena Ridzoňová
riaditeľka ZŠ M.Rázusovej-Martákovej