Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Oddelenie daní a poplatkovVyberte typ dane:

Daň z nehnuteľností
  • Daň z nehnuteľností
  • Daň za psa
  • Daň za ubytovanie
  • Daň za nevýherné hracie prístroje
  • Miestne poplatky za komunálny odpad
  • Daň za predajné automaty
Vybrať

Daň z nehnuteľností

Pozemky
- predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
Stavby
- predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
Byty
- predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.
 Prílohy
1. Priznanie k dani z nehnuteľností FO a PO
2. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
3. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
4. Dohoda na podanie priznania k DzN pri podielovom spoluvlastníctve


 Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Debnárová Lenka, PhD. 24 284 lenka.debnarova@mikulas.sk
2. Diačiková Magdaléna 21 289 magdalena.diacikova@mikulas.sk
3. Ing. Droppová Martina 22 323 martina.droppova@mikulas.sk
4. Kubáňová Anna 21 289 anna.kubanova@mikulas.sk
5. Nudzíková Erika 23 285 erika.nudzikova@mikulas.sk
6. Piatková Hana 22 288 hana.piatkova@mikulas.sk
7. Salvová Janka 23 293 jana.salvova@mikulas.sk
8. Záborská Anna 23 286 anna.zaborska@mikulas.sk